Yeh azmat o barkat wala mahina khuda ki khasoosi enayat aur rehmaton ka mahinah hai. Shaban ki aakhri tareekh ko nabi (S.A) ne ramzan ki khush khabri dete huye farmaya logo ! Tum par aik buhat azmat o barkat wala mahina sayah fugan hone wala hai. Yeh woh mahinah hai jis mein aik raat hazar mahinon se behtar hai. Khuda ne is mahine key roze farz qarar diye hain aur qayam lail(masnoon taraweeh) ko nafal qarar diya hai. jo shakhs is mahine mein dil ki khushi se bator khood koi aik neik kaam kare ga woh doosre mahinon key farz key barbar ajar paye ga aur jo shakhs is mahine mein aik farz ada kare ga khuda is ko doosre mahinon key sattar farzon key barabar sawab bakhshe ga..

Subscribe for our email updates…

Email

Raah Tv Live

About Raah TV

Raah TV is a Pakistani infotainment web channel with a vision to promote positivity, optimism and hope.